آیین برنامه سازی درباره فرهنگ عفاف و حجاب/ ابراهیم شفیعی سروستانی

مشخصات کتاب:
سرشناسه : شفیعی سروستانی، ابراهیم، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پدیدآور : آیین برنامه سازی درباره فرهنگ عفاف و حجاب/ ابراهیم شفیعی سروستانی.
مشخصات نشر : قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری : ۱۳۴ص.
فروست : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ ۱۸۰۰. مجموعه پژوهش های برنامه ای؛ ۸.
شابک : ۴۰۰۰۰ ریال : ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۴-۲۵۳-۵5
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۲۹ - ۱۳۴.
موضوع : تلویزیون -- برنامه های اسلامی
موضوع : رادیو -- پخش برنامه های اسلامی
موضوع : عفت -- جنبه های مذهبی -- اسلام
موضوع : حجاب اسلامی
شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : PN۱۹۹۲/۶/ش۷آ۹ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی : ۳۰۲/۲۳۴۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۲۰۷۱۵
ص:۱1

عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب؛ دیباچه؛ پیش گفتار؛ ۱. راهبردها؛ ۲. وظایف و مسئولیتهای رسانه ملی؛ ۳. بایسته های تحقق وظایف و مسئولیت های رسانه ملی؛ ۴. اولویتهای برنامهسازی؛ ۵. سیاستهای برنامهسازی؛ ۶. طرح یک مجموعه تلویزیونی؛ پیوست ها؛ کتاب نامه

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۱۳۶۴۶-fa-aeyne-barname-sazey-darbareye-farhange-efaf.pdf۱.۳۳ مگابایت